TELEX Photos / eack_02

Latex balloon lifing instruments shortly after launch.

Latex balloon lifing instruments shortly after launch

Photo by Ken Eack

<< Return to TELEX